Vedtægter

[m_include_file filepath=”/om-os.php”]§1 Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er Hareskovby MedBorgerforening (HMB). Dens hjemsted er Hareskovby. Foreningen er partipolitisk uafhængig.

§2 Formål

 • at virke for, at Hareskovby forbliver en levende bydel med bevarelse og udvikling af det eksisterende kultur- og sportsliv
 • at styrke sammenholdet mellem områdets borgere
 • at sikre, at udviklingen i Hareskovby sker med respekt for og i harmoni med de kulturhistoriske og naturmæssige kvaliteter
 • at fremføre borgernes synspunkter over for offentlige myndigheder og andre samt gennem konstruktiv dialog med disse at fremme foreningens formål i øvrigt
 • at danne ramme om aktiviteter til fremme for byens trivsel – samt medvirke til at skabe og fastholde et fællesskab og et spændende lokalmiljø i og omkring Annexgården
 • at sikre bevarelse af Annexgården som samlingssted for Hareskovbys borgere
 • at skabe muligheder for forskellige motions- og kreative aktiviteter i og omkring medborgerhuset, biblioteket, skolen og Hareskovby i øvrigt.

§3 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver husstand i Hareskovby samt personer, der ejer eller leder en erhvervsvirksomhed eller offentlig institution. Andre, der hører til uden for Hareskovby, kan optages som passive medlemmer, dvs kontingentbetalende men uden stemmeret.

§4 Eksklusion

Medlemmer der overtræder foreningens vedtægter, reglement og øvrige bestemmelser, kan af bestyrelsen idømmes eksklusion. Eksklusionen kan medlemmet dog forlange efterprøvet ved næste ordinære generalforsamling.

 §5 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling holdes senest 15. april. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved lokal annoncering og elektronisk nyhedsbrev til medlemmerne. Alternativt kan bestyrelsen vælge at indkalde mellemmer via brev.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. En husstand = et medlem = en stemme. Beslutninger om sager på dagsordenen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er sagen forkastet. Ved personvalg afholdes skriftlig afstemning, hvis ét af de fremmødte medlemmer kræver det. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning om foreningens virksomhed
 • Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 • Fastsættelse af kontingent og budget for den kommende periode
 • Indkomne forslag
 • Valg

2. Ved vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens ophævelse kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer, og det er samtidig en forudsætning, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenterede ved den ordinære generalforsamling. Er en sådan ikke beslutningsdygtig, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes inden 8 uger efter indkaldelsen. Her kræver en godkendelse 2/3 majoritet blandt de fremmødte. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 10 medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter motiveret skriftlig begæring herom. Indkaldelse sker på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

Dagsordenen ved en ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Forslag fra bestyrelsen og/eller motiveret forslag fra mindst 10 medlemmer.

§6 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Er antallet mindre end 9, kan bestyrelsen supplere sig med maks. 2 medlemmer mellem 2 ordinære generalforsamlinger. De således indtrådte bestyrelsesmedlemmer er på valg på den førstkommende generalforsamling og har indtil da tale- men ikke stemmeret i bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og kasserer.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøde holdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der skrives beslutningsreferat efter hvert møde. Et medlem kan kræve et særstandpunkt medtaget i referatet. Referatet skal godkendes på næstfølgende møde.
 4. Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte udvalg og arbejdsgrupper. Sådanne udvalg/arbejdsgrupper har ikke udadtil beslutningsmyndighed, men refererer til foreningens bestyrelse, hvor beslutninger træffes ud fra gruppernes indstilling. Dette gælder dog ikke Aktivitetsudvalget.
 5. Bestyrelsen udpeger 3-7 medlemmer til styregruppen for foreningen Annexgården Hareskovby der varetager drift og udlejning af medborgerhuset Annexgården i driftsaftale med Furesø Kommune og i henhold til denne forenings vedtægter. De udpegede medlemmer, hvoraf mindst to skal være bestyrelsesmedlemmer, er ansvarlige over for bestyrelsen mht. økonomi og formålsparagraf. Årsregnskab og budget for Annexgården Hareskovby fremlægges årligt til bestyrelsens orientering. Eventuelle ændringer i Annexgården Hareskovbys driftsaftale og vedtægter, der kan påvirke HMB’s virke, skal forlods fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Styregruppen kan fremlægge budget for eventuelt økonomisk bidrag fra HMB til Annexgården Hareskovby til bestyrelsens godkendelse og er ikke bemyndiget til at foretage økonomisk forpligtende dispositioner på vegne af HMB udover, hvad der forinden er godkendt af bestyrelsen.
 6. Der nedsættes altid to faste udvalg: Aktivitetsudvalget og Lokaludvalget.
 • Aktivitetsudvalget består af 3-7 medlemmer. Bestyrelsen udpeger mindst tre medlemmer herunder formanden for udvalget, som skal være medlem af bestyrelsen. Resten kan vælges frit af Aktivitetsudvalget blandt foreningens medlemmer. Aktivitetsudvalgets formål er at afholde aktiviteter, der understøtter §2. Aktivitetsudvalget får i en budgetperiode tildelt et aktivitetsbeløb, som udvalget selv kan disponere over. Alle beslutninger om aktiviteterne tages suverænt i aktivitetsudvalget. Formanden for udvalget er ansvarlig over for bestyrelsen mht. økonomi og formålsparagraf.
 • Lokaludvalget består af 3-7 medlemmer. Bestyrelsen udpeger mindst tre medlemmer, herunder formanden for udvalget, som skal være medlem af bestyrelsen. Resten kan vælges frit af Lokaludvalget blandt foreningens medlemmer. Lokaludvalgets formål er at arbejde for, at Hareskovby udvikler sig i overensstemmelse med §2, herunder ved konstruktiv dialog og samarbejde med Furesø Byråd, offentlige myndigheder og andre. Udvalgets initiativer og udtalelser fremlægges for bestyrelsen, bortset fra på områder som bestyrelsen har uddelegeret til udvalget. Lokaludvalget inviterer foreningens medlemmer til at engagere sig i arbejdet og kan fremlægge aktuelle sager til drøftelse i bestyrelsen og på generalforsamlingen. Formanden for udvalget er ansvarlig over for bestyrelsen mht. økonomi og formålsparagraf.

Derudover kan bestyrelsen, jf. ovenstående, nedsætte et varierende antal andre udvalg til at varetage andre af lokalområdets interesser efter samme overordnede retningslinjer som for aktivitetsudvalget og lokaludvalget, dvs. udvalg, som består af 3-7 medlemmer. Udvalget beskriver dets formål, evt. i samarbejde med bestyrelsen, og fastlægger et evt. budget, som skal godkendes af denne. Formanden for udvalget er ansvarlig over for bestyrelsen mht. økonomi og formålsparagraf.

§7 Valg

Alle 5-9 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med halvdelen hvert år. 1 revisor samt 1 revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen med halvdelen hvert år.

På den ordinære generalforsamling kan dermed altid vælges op til 4-5 bestyrelsesmedlemmer samt en revisor eller revisorsuppleant. Eventuelle suppleanter vælges for 1 år.

§8 Kontingent

Kontingentet dækker for medlemskab af foreningen i regnskabsåret og forfalder senest 31. maj. Restancer udover 31. december medfører sletning. Kontingentet for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.

§9 Hæftelse

Foreningen hæfter alene med sin formue for forhold den lovligt pådrager foreningen.

§10 Regnskab og revision

Formanden samt et medlem af bestyrelsen eller, hvis formanden er forhindret, 2 bestyrelsesmedlemmer har tegningsret, dvs. kan underskrive handler og aftaler på foreningens vegne.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens midler anbringes i bank, sparekasse eller obligationer i foreningens navn og anvendes i øvrigt i overensstemmelse med formålsparagraffen. Intet medlem har ved udtrædelse krav på andel i foreningens formue. Kassereren er ansvarlig for ind- og udbetalinger inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. Formanden eller, hvis denne er forhindret, 2 bestyrelsesmedlemmer har tegningsret, dvs. kan underskrive handler og aftaler på foreningens vegne.

Der er lukket for kommentarer.