Vedtægter

§1 Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er Hareskovby MedBorgerforening. Dens hjemsted er Hareskovby.
Foreningen er en sammenlægning af Foreningen Hareskovby Medborgerhus (HMH), dannet i 1981, og Hareskov Grundejer- og Borgerforening (HGB), dannet i 1917.
Foreningen er partipolitisk uafhængig.

§2 Formål

 • at virke for, at Hareskovby forbliver en levende bydel med bevarelse og udvikling af det eksisterende kultur- og sportsliv
 • at styrke sammenholdet mellem områdets borgere
 • at sikre, at udviklingen i Hareskovby sker med respekt for og i harmoni med de kulturhistoriske og naturmæssige kvaliteter
 • at fremføre borgernes synspunkter over for offentlige myndigheder og andre samt gennem konstruktiv dialog med disse at fremme foreningens formål i øvrigt
 • at danne ramme om aktiviteter til fremme for byens trivsel – samt medvirke til at skabe og fastholde et fællesskab og et spændende lokalmiljø i og omkring Annexgården
 • at sikre bevarelse af Annexgården som samlingssted for Hareskovbys borgere
 • at skabe mulighed for forskellige motions- og kreative aktiviteter i og omkring medborgerhuset, biblioteket og skolen, eksempelvis: Petanque, motionssvømning, gymnastik, skak, billedkunst, keramik og sang/musik

§3 Medlemmer
Som medlem kan optages enhver husstand i Hareskovby inden for Furesø Kommune. Derudover kan personer, der ejer eller leder en erhvervsvirksomhed eller offentlig institution i samme område, optages som medlem. Husstande uden for dette område kan optages som passive medlemmer (kontingentbetalende, men uden stemmeret og valgbarhed)
Såfremt et medlem eller en gruppe af medlemmer efter bestyrelsens opfattelse handler i strid med foreningens formål, kan bestyrelsen indstille pågældende til medlemskabets ophør. Generalforsamlingen beslutter eventuel sletning og anmodning om genoptagelse.

§4 Annexgården
Foreningen har min. 2 repræsentanter i Styregruppen for Annexgården. Den ene skal være formanden.

§5 Generalforsamlingen
Stk 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling holdes senest 15. april. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved lokal annoncering samt e-mail til medlemmerne. Bestyrelsen kan vælge at erstatte udsendelse pr. e-mail med en hel eller delvis udsendelse pr. brev.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og beslutninger træffes ved simpelt flertal (se dog stk 2)
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 3. Det reviderede årsregnskab
 4. Fastsættelse af kontingent og budget for den kommende periode.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
 7. Eventuelt

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Hvis blot 1 af de fremmødte medlemmer kræver det, foretages skriftlig afstemning. Ved stemmelighed er sagen forkastet.
Stk 2 Ved vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens ophævelse kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer, og det er samtidig en forudsætning, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret ved den ordinære generalforsamling. Er en sådan ikke beslutningsdygtig, indkaldes derefter til en ekstraordinær generalforsamling. Her kræver en godkendelse 2/3 majoritet blandt de fremmødte. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 10 medlemmer over for bestyrelsen fremsætter motiveret skriftlig begæring herom. Indkaldelse sker på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling. Dagsordenen ved en ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag fra bestyrelsen og/eller motiveret forslag fra mindst 10 medlemmer
 3. Eventuelt

§6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. I første valgperiode tilstræbes det, at bestyrelsen består af lige dele fra hver forening. Er antallet mindre end 9, kan bestyrelsen supplere sig med maks. 2 medlemmer mellem 2 ordinære generalforsamlinger. De således indtrådte bestyrelsesmedlemmer er på valg på den førstkommende generalforsamling og har indtil da tale- men ikke stemmeret i bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøde holdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der skrives beslutningsreferat efter hvert møde. Et medlem kan kræve et særstandpunkt medtaget i referatet. Referatet skal godkendes på næstfølgende møde.
Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.
Sådanne udvalg/arbejdsgrupper har ikke udadtil beslutningsmyndighed, men refererer til foreningens bestyrelse, hvor beslutninger træffes ud fra gruppernes indstilling. Dette gælder dog ikke nedennævnte aktivitetsudvalg.
Der nedsættes altid ét fast udvalg: Aktivitetsudvalget, bestående af 3-7 medlemmer. Bestyrelsen udpeger formanden for udvalget, som skal være medlem af bestyrelsen. Resten kan vælges frit blandt foreningens medlemmer. Aktivitetsudvalgets formål er at afholde aktiviteter, der understøtter §2. Aktivitetsudvalget får i en budgetperiode tildelt et aktivitetsbeløb, som udvalget selv kan disponere over. Alle beslutninger om aktiviteterne tages suverænt i aktivitetsudvalget. Udvalget kan af sin midte udvælge en regnskabsfører, som er ansvarlig for aktivitetsudvalgets økonomi over for foreningens kasser/bestyrelse.
Derudover kan bestyrelsen, jf. ovenstående, nedsætte et varierende antal andre udvalg til at varetage andre af lokalområdets interesser efter samme overordnede retningslinier som for aktivitetsudvalget, dvs. udvalg, som består af 3-7 medlemmer. Udvalget beskriver dets formål, evt. i samarbejde med bestyrelsen, og fastlægger et evt. budget, som skal godkendes af denne. Formanden for udvalget er ansvarlig over for bestyrelsen mht. økonomi og formålsparagraf.

§7 Valg
Formanden vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor samt 1 revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen med halvdelen hvert år. Bestyrelsen vælger selv af sin midte næstformand, kasserer og sekretær. Ved foreningens første ordinære generalforsamling afgår halvdelen af bestyrelsen samt 1 revisor/1 revisorsuppleant (efter lodtrækning). Hvis bestyrelsens antal er lige, tæller formandens (tvungne) afgang med i antallet af afgående bestyrelsesmedlemmer.

§8 Kontingent
Kontingentet dækker for medlemskab af foreningen i regnskabsåret og forfalder senest 31. maj. Restancer udover 31. december medfører sletning. Kontingentet for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.

§9 Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens midler anbringes i bank, sparekasse eller obligationer i foreningens navn og anvendes i øvrigt i overensstemmelse med formålsparagraffen. Intet medlem har ved udtrædelse krav på andel i foreningens formue. Kassereren er ansvarlig for ind- og udbetalinger inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. Køb og salg af obligationer og eventuelle andre formuedele kan kun ske efter bestyrelsens beslutning. Årsregnskabet skal af kassereren være opgjort og afleveret til revisionen senest 28. februar. Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen senest 15. marts. Revisionen udfører en kritisk revision af regnskabet og kontrollerer herunder beholdningernes tilstedeværelse. Revisionen har uden varsel adgang til eftersyn af kasse og regnskab.

§10 Ophævelse
Ved foreningens ophævelse afgør den samme generalforsamling, som beslutter ophævelsen, hvordan dens midler skal anvendes til beslægtede formål.

Der er lukket for kommentarer.